בקשה הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים

                                              רח' סמטת הלטם 3 רמת פולג נתניה קומה 10 דירה 39

לכבוד

עו"ד שבתאי גרוטס,

אני הח"מ _____________ ת.ז. ______________ מבקש לבקר בנכס המצוי ברחוב סמטת הלוטם 3 דירה 39  בנתניה  בתאום מראש במייל  shab10@zahav.net.il   במסגרת הזמנה להציע הצעות לאחר חתימתי על שלושת המסמכים הרצ"ב  (לחילופין תאריך אחר לביקור בנכס בתאום הצדדים).

יגיע איתי לביקור: _____________ ת.ז. ______________.

1.ידוע לי שלנכס נקבע מחיר מינימום במידה ואחליט להציע הצעה.

2.הצעות תתקבלנה על גבי טופס הצעה שאותו ניתן בתאום מראש לקבל במשרד הח"מ בעלות של 250 ש"ח וכפופה למחיר מינימום להצעה.

3.הריני לאשר שידוע לי שסכום זה בשום מקרה לא יוחזר.

4.ביקורים בנכס / פרטים נוספים וכלל התיאומים יעשו בתיאום מראש עם הח"מ במייל בלבד shab10@zahav.net.il.

5.אני מבהיר/ה כי בעצם הביקור איני מתחייב/ת לרכוש את הנכס.

ידוע לי שהביקור בנכס יתאפשר רק לאחר הצגת תעודת זהות.

ידוע לי כי הזוכה/ים מתחייבים לשלם לח"מ שכ"ט בשיעור 2% בתוספת מע"מ מגובה ההצעה הזוכה בגין הכנת ועריכת הסכם המכר ובנוסף תשלום אגרות רישום בטאבו .

ולראיה באתי/נו  על החתום:

שם מלא                       ת.ז.      _____________   חתימה

תאריך  :                                           תאריך :                                        

 שם מלא                      ת.ז.      _____________    חתימה        

                     

                                                                                          

תאריך  :                                           תאריך :                                                           

טלפון בבית: ___________________        טל' נייד: ___________________

כתובת: ______________________

 

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברחוב סמטת הלטם 3 רמת פולג נתניה

1. הציבור מוזמן בזה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים ברחוב סמטת הלטם 3, רמת פולג, נתניה, גוש 7992, חלקה 42, תת חלקה 39, קומה 10, כיוונים מרפסת צפון ודרום מערב, בשטח רשום של 96.10 מטר, 4 חדרים כולל ממ"ד +מרפסת מקורה, בשטח של 11.90 ובתוספת של 2 חניות כל חניה בנפרד 11.90 מ"ר, לפי נסח טאבו ברשם המקרקעין סה"כ כולל שטחה ריצפה דירה ובנוסף מרפסת ו-2- חניות סה"כ כולל 127.6 (לפי מרשם ארנונה עיריית נתניה 107 מ"ר ללא חניות ומרפסת).

2. דירת המגורים הינה אדמת מנהל כולל 2 חניות בשטח 23.80 שטח החניות על פי נסח.

3. הצעות תתקבלנה על גבי טופס הצעה שאותו ניתן בתאום מראש לקבל במשרד הח"מ בעלות של 250 ש"ח וכפופה למחיר מינימום להצעה.

4. ניתן לראות את הטפסים במשרד בתאום מראש הכוללים את מסמכי ההזמנה, ואת נוסח חוזה המכר עליו יחתום המציע שהצעתו תתקבל בתאום עם משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס עו"ד שבתאי גרוטס.

5. הבית יימכר במסגרת הצעה להציע הצעות במצבו הפיזי והמשפטי (AS IS) והאחריות לבדיקתו בעצמו ועל חשבונו מבחינת טיב הנכס, הזכויות בנכס, מצבו הפיסי והתכנוני והמשפטי על כל המשתמע מכך, וכן כל פרט אחר הקשור בו לרבות התאמת מצב המקרקעין כפי שהם בפועל למצב התכנוני ו/או להיתרי בנייה שניתנו, חיובי מיסים, אגרות וכל הוצאה אחרת בגין רכישתו- מוטלת על המציעים בלבד.

6. הח"מ לא יהיו אחראים לטיב הנכס או למצבו או לשימוש המותר בו ולא תחול עליהם שום אחריות.

7. ביקורים בנכס / פרטים נוספים וכלל התיאומים יעשו בתיאום מראש עם הח"מ במייל בלבד דרך מייל אתר אינטרנט http://www.law-suit-firm.com  דואר אלקטרוני  shab10@zahav.net.il.

8. הבית יהיה פתוח למבקרים בתיאום מראש ועד למכירתו  בתאום ראש עם הח"מ במייל בלבד דרך מייל אתר אינטרנט   http://www.law-suit-firm.com  דואר אלקטרוני  shab10@zahav.net.il.

ביקור בנכס הנו כפוף לחתימה על טפסים לאישור הביקור -כפוף לחתימה על 1. טופס ביקור בנכס 2. טופס הזמנה להציע הצעות 3. טופס פרטי הנכס 4.צילום תעודת זהות של המבקרים בנכס  5.טופס  אישור  בקשה יש לשלוח בלבד דרך מייל אתר אינטרנט http://www.law-suit-firm.com למייל shab10@zahav.net.il כולל חתימת הצדדים על טופס בקשה לביקור בנכס.

9. לכל הצעה יש לצרף שיק בנקאי בגובה של 10% שישמש כביטחון לחתימת ההסכם עם המציע שהצעתו תתקבל. המציע שהצעתו תתקבל או יזכה בהתמחרות יידרש לחתום על הסכם המכר בנוסח המצוי במשרד הח"מ ללא כל שינויים בו. יתרת התמורה תשולם תוך 45 יום מיום החתימה על הסכם המכר.

10. ההצעה תוגש בתאום עם משרדו של הח"מ במשרדו של הח"מ בנוכחות מציע ההצעה והח"מ, בסכום של 10% מסכום ההצעה ובתוקף למשך 120 יום .

11. השיק הבנקאי או הערבות הבנקאית יחולטו על ידי הח"מ כפיצוי מוסכם לבעלים במידה שהמציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו או לא יעמוד בה ללא הודעה מראש כפיצוי קבוע לבעלים בניכוי ההוצאות.

12. מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל חזרה את המקדמה ללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית.

13. על ההזמנה האמורה לא יחולו דיני המכרזים.

14. הח"מ שומר לעצמו את הזכות לקבל הצעה זו או אחרת או לא לקבל אף אחת מההצעות הנ"ל ולהקדים לוחות זמנים הכול על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

15. הח"מ שומר לעצמו את הזכות לערוך או לא לערוך התמחרות בין המציעים כולם או מקצתם ,לחילופין לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם בכל שלב שהוא או לא לנהל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

16. לח"מ תהיה הזכות להאריך או לחילופין לקצר את התקופה לקבלת ההצעות ו/או להפסיק את המכר בכל שלב שהוא וכן הזכות לנהל מו"מ במקביל גם עם גורמים שלא הגישו הצעה.

17. רק חתימת המוכרים על הסכם המכר במשרד הח"מ תחייב את המוכרים.

18. הזוכה/ים מתחייבים לשלם לח"מ שכ"ט בשיעור 2% בתוספת מע"מ מגובה ההצעה הזוכה בגין הכנת ועריכת הסכם המכר ובנוסף תשלום אגרות רישום בטאבו על שם הקונה.

19. מציע שיזכה יישא בכל תשלום החל עפ"י החוק על קונה והכרוך בהעברת הזכויות בנכס.

20. המכירה איננה בכינוס נכסים ואיננה כפופה לדיני המכרזים ולא ישולמו דמי תיווך מחיר מינימום  להגשת ההצעה הנו 2 מיליון ₪ .

הזמנה להציע הצעות -שבתאי גרוטס, עו"ד, משרד עו"ד וגישור

טלפון: 09-8850500:   Tel פקס: 09-8850009 Fax:      נייד: 050-5420461Mobile

רח' רזיאל 7   7 נתניה מיקוד   42470       Netanya . St    RAZIEL7

 shab10@zahav.net.il   : E-mail -  http://www.law-suit-firm.com  

רחוב סמטת הלטם 3, רמת פולג, נתניה-מתחם סגור שערים חשמליים גוש 7992, חלקה 42, תת חלקה  39

קומה 10, כיווני אוויר-כיוונים מרפסת צפון ודרום מערב.

כיוונים מהמרפסת לים לא קו ראשון ולפארק דשא ודקלים בין מספר דונמים.

סה"כ כולל שטחה ריצפה דירה ובנוסף מרפסת ו-2- חניות סה"כ כולל 127.6 (לפי מרשם ארנונה עיריית נתניה 107 מ"ר ללא חניות ומרפסת שטח רשום של 96.10 מטר בטאבו-ריצוף 45 ס"מ ללא שטחי שירות).

ארבעה  חדרים ממ"ד כלול +מרפסת מקורה, בשטח של 11.90 (2 חדרים חלונות הגנת טרילידור מקלחת שירותים ארונות.

מרפסת כביסה מרוצפת/ מקלחת מרכזית ארונות/ שיש רוסואלקנטה/ שרותי ומקלחת הורים ארונות שיש רוסואלקנטה .

מזגן מיני מרכזי-ארונות מטבח שיש גרניט כולל טוחן אשפה 750.

 מדיח כלים אינטגרלי מלא וארון בגדים חדר ילדים אופציה בתוספת תשלום.

שתי חניות כל חניה בנפרד 11.90 מ"ר, לפי נסח טאבו ברשם המקרקעין. דירת המגורים הינה אדמת מנהל כולל 2 חניות בשטח 23.80 שטח החניות על פי נסח. מספר הקומה בה ממוקמת הדירה. מצבה הפנימי של הדירה מצוין ומצבו החיצוני של הבניין מצוין. מיקום הבניין ברחוב בניין מרכזי. מיקומו של הרחוב בשכונה המרכזית ברמת פולג מתחם סגור בניין מצלמות במעגל סגור-אינטרקום.

מחיר כולל דירה /מרפסת/ חניות -מבטא 15,674, ₪ למטר ובסה"כ כולל 000,000, 2 שני מיליון ₪.

 

 

 

 

תחומי משפט >