תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר Terms of Use משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס

גולש  נכבד ברוכים הבאים לאתר www.law-suit-firm.com  אתר הבית של עו"ד שבתאי גרוטס, משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס

אשר מקדם בברכה את הבאים בשעריו.

האתר מציג את משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס  ומספק מידע משפטי כללי בתחומים משפטיים מגוונים. כדוגמת חוקים, פסקי דין ,

קוד אתי ,מאמרים, נתונים, ידיעות, הצעות עבודה ,יזמות ופרויקטים שונים כדוגמת הצעה להציע הצעות וכן נושאים נוספים שיקבעו מעת לעת.

 תנאי השימוש באתר

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן לגולשים ואשר נועדו להסדיר את השימוש בו. גלישה באתר על ידי הגולשים

או כל שימוש אחר בו, מבטאים ומהווים הסכמה מצד הגולש באתר לתנאי השימוש שלהלן. כל המבצע פעולה כלשהי באתר או עושה שימוש

כלשהו במידע מתוך האתר, ייחשב כמי שקרא תנאי שימוש אלה והוא מודע ומסכים להם.

משרד עו"ד וגישור מדגשי בזאת כי  השימוש, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר www.law-suit-firm.com  לרבות השימוש בשירותים כדוגמת  הדואר האלקטרוני ושירותי הסליקה ,במשרד עו"ד

וגישור שבתאי גרוטס, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת ,שם מלא ,שם חברה, סלולרי, דואר אלקטרוני

טלפון פקס, עיר, או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות מסומנים במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא

תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ומשרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת,

באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים.

 הגבלת אחריות

התכנים באתר  הינם כמות שהם (AS IS), ולא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס בקשר לאתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס אינו  אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר

יגרמו כתוצאה מהגלישה באתר.

משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס, מתייחס לנושאים שונים ובכלל זה  תחומי העיסוק  המקצועי של המשרד. המידע והתכנים המופיעים

באתר ניתנים כשירות לגולש אך אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי.

אין להסתמך על המידע באתר כייעוץ או עצה משפטיים ומשרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס לא יהיה אחראי  בכל אחריות כלשהיא  .

משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס  אינו מתחייב לשלמות הנתונים , דיוק ועדכנות החומרים, התכנים והמידע המוצגים באתר. לשם קבלת

ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ ספציפי ו/או סקירה מעמיקה בנושא מסוים, יש לפנות למשרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס. משרד עו"ד וגישור

שבתאי גרוטס פועל להציג תכנים ומידע עדכניים ורלוונטיים באתר ולעדכנו מעת לעת, אולם אינו מתחייב לכך. באתר עשויים להופיע

תכנים הקשורים לאתרים אחרים ומובהר כי המשרד אינו אחראי לתכנים המופיעים באתרים אחרים אלו. למשרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס

אין כל אחריות כלשהיא  לאי התאמות, אי דיוקים ,חוסר, הטעיה או טעות הכלולים באתר או בתכנים ובמידע המוצגים בו או באתרים הקשורים

אליו.

 אבטחת מידע

משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס אינו  מתחייב שהגלישה באתר חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

סודיות שמירת פרטיות

משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס  מכבד את פרטיות המשתמש, מתחייב לשמור בסודיות כל מידע בעניינו ולהשתמש בנתונים שיימסרו, אך ורק

לצורך הטעמים לשמם נמסר המידע. ככלל אין משרד עו"ד וגישור אוסף מידע המזהה את המשתמש אישית אלא אם המשתמש עצמו בחר

לזהות עצמו ביחס למידע מסוים. משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס יימנע ממסירת פרטיו האישיים של משתמש לצדדים שלישיים אלא אם

יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יהיה סבור כי במסירת המידע יהיה משום הכרח על מנת למנוע נזק חמור למשתמש או

לאחרים. במקרה שבו מידע של משתמש נחשף למרות אמצעי הזהירות שנקט האתר, לא יהא האתר אחראי לנזק מכל סוג שייגרם למשתמש.

קישורים  לאתרים אחרים

משרד עו"ד וגישור מקיים  קישורים לאתרי אינטרנט ,משרדי עו"ד או מקורות אחרים . מאחר ולמשרד  עו"ד וגישור  אין שליטה על אתרי

אינטרנט ומקורות שכאלה, הגולש באתר האינטרנט  משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס , מאשר ומסכים כי משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס

אינו אחראי בשום צורה שהיא לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים שנמצאים

באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הגולש באתר מאשר ומסכים כי משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס  לא יהיה  אחראי לכל נזק ישיר או

עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לגולש  או לרכושו עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות

אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים הנ"ל.

זכויות קניין רוחני

תכני משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס לרבות עיצובם, תוכנם, הטכנולוגיות וכל קניין רוחני שבהם הינם רכושו הבלעדי של משרד עו"ד

וגישור שבתאי גרוטס הגולשים אינם  רשאים לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות הקניין או בזכויות של צד שלישי כלשהו וכל שימוש

שאינו בהתאם להוראות תקנון זה מהווה שימוש אסור.  כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות המידע והתכנים המופיעים באתר על כל דפיו,

עיצוב האתר, סימני מסחר, תמונות וטקסטים  הינם רכושו הבלעדי של משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס  או לצד שלישי שהתיר למשרד עו"ד

וגישור שבתאי גרוטס לעשות בהם שימוש. השימוש באתר אינו מקנה לגולשים זכות בקניין הרוחני של המשרד. אין להעתיק, להפיץ, להציג

בפומבי, לשכפל, לתרגם, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש שהוא, בכל דרך שהיא באתר או בתכנים המתפרסמים בו, אלא אם ניתנה

לכך הסכמה מראש ובכתב מאת משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס.

 שיפוי

הפרת התקנון תחייב את המפר לשפות את משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס, עובדיו, או מי מטעמו של מששרד עו"ד וגישור בגין כל נזק,

הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למשרד עו"ד וגישור ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט  עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון

שימוש זה או כל זכות צד ג'.

סמכות עניינית סמכות מקומית  תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בנתניה

ובאזור תל-אביב יפו.

 תקפות הוראות תקנון זה

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר

הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המשרד בגין השירותים ו/או התכנים המוצגים באתר. השימוש בשירותים ובמידע

ייעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. המשתמש פוטר את המשרד מכל אחריות לנזק, לרבות הפסד רווחים או אובדן מידע מכל סוג,

שיתרחשו עקב מקרים כאלה, והוא מסכים כי השימוש באתר הינו על אחריותו בלבד.

משרד ע"ג וגישור שבתאי גרוטס   אינו מתחייב כי השירותים ו/או המידע בו יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ויהיו חסינים מפני גישה

בלתי מורשית, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס  לא יהיה אחראי בשום צורה שהיא לגבי כל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם לגולשים או לצד

שלישי, עקב שימוש באתר או אי-יכולת שימוש בו, שימוש או הסתמכות על המידע המוצג בו.

משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות שינוי מראהו, תכניו וזמינותם של שירותיו. המשרד

רשאי להפסיק בכל עת את פעילות האתר.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

כתובת אתר משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס

כתובת דואר אלקטרוני משרד עו"ד וגישור שבתאי גרוטס  shab10@zahav.net.il

תחומי משפט >