משפט אזרחי מסחרי נדל"ן

רכישת דירת מגורים - הדירה הנרכשת הנה דירת המגורים היחידה של הרוכש גם אם בבעלותו דירה נוספת שחלק הבעלות אינו עולה על שליש (33%) או שמחזיק בדירה נוספת שקיבל בירושה וחלקו בה אינו עולה על מחצית (50%) או שהדירה הנוספת מושכרת בשכירות מוגנת לפני 1/1/1997. (לגבי דירת מגורים יחידה יראו את הרוכש בן זוגו/ידוע בציבור וילדים עד גיל 18 כרוכש אחד).אם בבעלות הרוכש דירה אחת נוספת לדירה הנרכשת שתימכר תוך 18 חודשים , יראוהו כבעל דירה יחידה.

 

דירת מגורים מזכה - מתייחס למבנה והימצאותם של מתקנים המצויים בדרך כלל בדירת מגורים והחיוניים לשם שימוש רגיל וסביר של הדיירים (מקלחת שירותים מטבח וכיוצ"ב) פטור ממס שבח יעשה לפי טיבו של הנכס  חל מה-1 בינואר 2014, לפי נוסחו החדש של הסעיף, על המוכר להיות בעל זכות בדירה ל-18 חודשים לפחות בטרם יוכל למכור בפטור את דירתו היחידה לפני כן היה אחת ל-4  שנים. בתיקון לסעיף שהחל מ-1.1.2014 יש גם הקלה – בעל דירה יחידה, שלו זכויות בפחות משליש בדירה נוספת, עדיין יכול יהיה ליהנות ממכירת הדירה היחידה בפטור לעניין זה קיימים חריגים וסייגים נוספים.

 

מס רכישה -חל על הקונה  סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת זכות במקרקעין הרוכש חייב לשלם מס רכישה...דירה ראשונה מדרגות מס הנ"ל :

על חלק השווי אשר עד 1,600,175 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

על חלק השווי העולה על 1,600,175 שקלים חדשים ועד 1,898,005 שקלים חדשים – 3.5%;

על חלק השווי העולה על 1,898,005 שקלים חדשים ועד 4,896,615 שקלים חדשים – 5%;

על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקלים חדשים ועד 16,322,055 שקלים חדשים – 8%;

על חלק השווי העולה על 16,322,055 שקלים חדשים – 10%;

דירת מגורים (שאינה דירה יחידה)בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (אשר אינה דירת מגורים יחידה) מיום ו' בשבט תשע"ו (16.1.16) עד ליום יז' בטבת תשע"ז (15.1.17) יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:על חלק השווי אשר עד 4,896,615 שקלים חדשים – 8%;על חלק השווי העולה על 4,896,615 שקלים חדשים – 10%; מחסן מגרש חנות 6%.

 

מס שבח הוא מס המוטל על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין בישראל או מכירת מניות בחברת איגוד מקרקעין המקור החוקי למס זה הוא חוק מיסוי מקרקעין המוכר בציבור כחוק מס שבח כשמו הקודם של חוק זה. סוג מס זה הוא פיתוח ישראלי ייחודי היוצר הבחנה בין מיסוי רווח הון הנובע ממקרקעין בישראל לרווח הון הנובע מנכסים אחרים.

 

הטל השבחה  תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו. גובה ההיטל הוא מחצית מעליית השווי של המקרקעין, עקב האישור. מועד התשלום של ההיטל הוא ביום "מימוש הזכויות" במקרקעין. "מימוש הזכויות" הוא יום מכירת הזכויות במקרקעין, למעט העברה מכוח דין או העברה ללא תמורה בין אדם לקרובו.

 

שכירות  פטור מלא עד 5070 ₪ בחודש /פטור חלקי /לפי מדרגות מס.

                                                                                          

 
אזרחי מסחרי נדל"ן פלמוני קנה נכס מאלמוני שקנה מפלוני שטרם סיים הרישום ברשם המקרקעין האם ניתן לרשום הערת אזהרה על הערת אזהרה ?
 
שאלה ?פלוני קנה נכס מאלמוני  ורשם הערת אזהרה לטובתו ברשם המקרקעין לימים לפני תום העברת הנכס על שמו מכר חלק בנכס לפלמוני. נשאלת השאלה האם פלמוני רשאי לרשום הערת אזהרה על שמו ?
הערת אזהרה מהי ? – הערת אזהרה הינה תרשומת בפנקס המקרקעין המזהירה את כל המעוניין לערוך בנכס עסקאות.חשוב להדגיש כי הערת אזהרה אינה זכות קניינית במקרקעין: מי שאינו רשום בלשכת רישום המקרקעין כבעל הזכות במקרקעין, אלא למשל מחזיק רק בהערת אזהרה לטובתו,, אינו זכאי לרשום על זכותו הערת אזהרה.
רק בעל זכות במקרקעין שרשומה על שמו, דהיינו : בעלות, שכירות, זכות שאילה, זיקת הנאה, זכות קדימה, או משכנתא, יכול לצוות על רישום הערת אזהרה. סעיף 127 (א) לחוק המקרקעין הוראת החוק אוסרת על רשומה של עסקה הסותרת את תוכן הערת האזהרה (שנרשמה לפי סעיף 126 (א) לחוק המקרקעין). מדוע : מפני שהמוכר אינו רשום כבעל זכות במקרקעין, אלא רק כמי שלטובתו רשומה הערת אזהרה. ולא ניתן לרשום הערת אזהרה על הערת אזהרה, אלא רק על גבי זכות קניינית במקרקעין.דיון ניתן לראות מספר מצבים בעניין זה העברת זכות חוזית פלמוני יכול לרשום הערת אזהרה על שמו , לחילופין פלוני   מתחייב ל : פלמוני לגרום לאלמוני להעביר ישירות את הבעלות על שמו בעתיד, אם אלמוני  מסכים להתחייבות זו, אז פלמוני  יכול לרשום הערת אזהרה מכוח התחייבותו של אלמוני. לחילופי חילופין פלוני  מתחייב לפלמוני להעביר לו בעתיד את הזכויות בנכס כשהזכות תירשם על שמו תחילה, עפ"י סעיף 126(א)- ניתן לרשום הערת אזהרה רק על התחייבות של מי  שיש בידו אחת מהזכויות המנויות בסעיף והערת אזהרה איננה מנויה בין הזכויות הללו, המשמעות- פלמוני  לא יכול לרשום הערת אזהרה .בכינוס נכסים לדוגמא ניתן לרשום הערת אזהרה על הערת אזהרה לפלמוני מכוח התחייבותו של אלמוני בהסכמת פלוני .


אזרחי מסחרי נדל"ן פלוני קנה מאלמוני נכס -מה בין דמי החכירה/דמי הסכמה/דמי היתר ודמי היוון בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל בנכס למגורים?


דמי חכירה הנם התשלום שמשלם החוכר לרשות מדי שנה  בשנה עבור שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה.
דמי הסכמה הם תשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת זכויות חכירה בנכס. התשלום נגבה על ידי ממ"י , בתמורה להסכמת המנהל להעברת זכות החכירה לאחר. שיעור דמי הסכמה המקסימלי הנו 1/3 משווי הקרקע ואלו נגבים רק עבור הזכויות שניתנו בחוזה. דמי ההסכמה אינם אחידים והם נגזרת מייעוד הקרקע. דמי הסכמה במגורים, בניה רוויה ונמוכה, מחושבים לפי טבלאות.דמי היתר דמי היתר הם תשלומים למנהל בעת שינוי זכויות. זהו הסכום שעל החוכר לשלם למנהל כתנאי למימוש זכויות בקרקע,  מעבר לאלו אשר הוענקו לו לפי חוזה החכירה שבידו, בהתאם לנהלי המנהל. קיימים שלשה סוגים של דמי היתר, בהתאם לזכויות הנוספות המוקנות: - תוספת בניה - פיצול מגרש -שינוי ייעוד וכיוצ"ב.היוון  הוא תשלום חד-פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים, עד לתום תקופת החכירה  מחושב בהתאם ליתרת תקופת החכירה, לשיעור דמי החכירה ולריבית ניכיון. רקע וגובה תשלום. החל משנת חכירה 2015 תפסיק רשות מקרקעי ישראל לחייב בדמי חכירה שנתיים את החוכרים שבחרו במסלול דמי חכירה שנתיים (צבירת היוון) ושלא הוונו את הנכס עד לשנת חכירה זו חוכר יוכל בהצטבר תנאים מסוימים  יוכל כל חוכר לבחור לשלם בתשלום חד פעמי את יתרת דמי ההיוון ובכך להפסיק את חיובי דמי החכירה השנתיים עד תום תקופת צבירת ההיוון (להלן  מסלול השלמת ההיוון).חוכר שיבחר להצטרף למסלול השלמת היוון  יוכל להפיק תועלת מיידית מהפסקת תשלום דמי החכירה השנתיים ליתרת החכירה הראשונה ולתקופת חכירה נוספת וכן לקבל פטור מדמי הסכמה בעת העברת זכויות.לסיכום תשלומי החוכר למנהל ניתנים להיוון -דח"ר -דמי חכירה ראשוניים: סכום חד פעמי השווה לאחוז מערך  הקרקע, ששילם החוכר למנהל (או שנזקף לזכותו) בעת רכישת זכות החכירה. קיימים סוגים שונים של חוזי דח"ר (0%,80-40% ,66%,) וחוזים מהוונים עם 91% דח"ר. דח"ש -דמי חכירה שנתיים: תשלום שמשלם החוכר למנהל מדי שנה בשנה,  במהלך כל תקופת החכירה, בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת וחוזה החכירה. ניתן לפטור תשלום דח"ש על ידי תשלום חד פעמי של דמי החכירה השנתיים. תשלום זה הם דמי היוון והם סך כל התשלומים העתידיים למנהל, עבור תקופת החכירה או יתרתה, בתשלום חד-פעמי מראש. 
 
 
אזרחי מסחרי נדל"ן קניית מקרקעין -דירת מגורים /משרד/מגרש-יזהר הקונה
מקרקעין קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה.

סעיף 8 לחוק המקרקעין התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.
עסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה.
הסכם שיתוף הסכם בין השותפים בדבר ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למקרקעין ניתן לרישום, ומשנרשם, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר.
נסח טאבו כשלב מקדמי לכל עסקה במקרקעין יש לבחון את המידע בנושא הבעלות. מידע זה  נרשם במסמך המכונה נסח רישום מקרקעין הכולל בתוכו גוש חלקה ותת חלקה . כולל זהותו של בעל המקרקעין, המסמך מכיל גם מידע על שעבודים, עיקולים או הערות אזהרה שיש על המקרקעין.
שלב מקדים לפני קניית המקרקעין יש לבחון בקפדנות שאין הגבלות על זכות הקניין, החזקה, והשימוש במקרקעין. יש לבדוק כי לא רובצים על המקרקעין עסקאות נוגדות, משכנתאות או שעבודים כדוגמת עיקולים מהוצאה לפועל או לחילופין לפי פקודת המיסים (גביה), זכות קדימה, זכות שכירות, זכות שימוש, הערות אזהרה צורך בזיהוי ועוד.משכנתה משכנתה היא משכון של מקרקעין.זיכרון דברים הנו מעין חוזה המכיל את עיקרי הדברים אותם סיכמו הצדדים והינו שלב מקדים לחוזה המכר המפורט .הסכם מכר הנו סיכום כל הפרטים החיוניים לביצוע העסקה בין הקונה והמוכר.הפרת חוזה עילות התביעה העיקריות הקיימות במקרים של הפרת חוזה , מרמה, הטעיה, עושק, כפיה, חוסר תום לב ועוד.ייפוי כוח בלתי חוזר, העדר יכולתו של מייפה הכוח לבטל את כוחו של מיופה הכוח להמשיך ולפעול בשמו.הערת אזהרה רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה, לאחר חתימת החוזה יש לרשום הערת אזהרה לטובת הקונה ולטובת הבנק נותן המשכנתא במידת הצורך .מיסים ככלל המיסים המפורטים להל"ן  חלים על המוכר למעט מס רכישה אלא אם כן הוסכם אחרת בחוזה בין הצדדים. למעט, בהיטל השבחה לדוגמא, למרות שניתן לקבוע בחוזה מכר כי הקונה ישלם היטל זה - עדיין מדובר בהסדר פנימי בין הצדדים, אשר אינו מחייב את הוועדה המקומיתלרישום העסקה במרשם המקרקעין יש לצרף, בקשה לרישום כוללת תשלום אגרה אישור להעברה בטאבו מהרשות המקומית ת וממחלקת ההנדסה, אישור בגין תשלום מס שבח לחילופין קבלת פטור אישור בגין תשלום מס רכישה לחילופין קבלת פטור או הקלה.שטרי מכר חתומים ומאושרים ע"י עו"ד ומאומתים על ידי עורך דין נוסף.שטרות לרישום המשכנתא , אגרת רישום משכנתא לטובת הבנק אגרות רשום הערות אזהרה.זיהוי הליך בפני רשם המקרקעין  המלווה בשני תצהירי זיהוי, האחד מאת האדם אותו מבקשים לזהות והשני מאת אדם זר אשר גילו מעל 18 שנים עדיף עוה"ד אשר ביצע את הרכישה, במקרה שכלל לא מצוין זיהוי בנסח יש לשכנע את רשם המקרקעין בדבר זכותו של הנטען לרישום וכי הוא אכן בעל הזהות האמתית בנכס.  במקרה של דחיית הבקשה ניתן לפנות  גם לממונה על המרשם כמו כן  ניתן לפנות לבית המשפט לקבלת סעד הצהרתי.מכתב החרגה מטעם הבנק המלווה במידת הצורך  כאשר הקרקע משועבדת לטובת בנק יש לבקש אישור מהבנק המלווה של הקבלן כי עם קבלת מלוא כספי התמורה, יחריג את חלקו של הקונה מהחלק המשועבד וינפיק אישור החרגה סופי. 

 

הצעה להציע הצעות לרכישת דירת  מגורים/משרד/מגרש

 

פניה לציבור להציע הצעות היא הזמנה. מדובר בדרך שבה המציע נמנע מלחשוף את עצמו לקיבול ולסגירת עסקה, אלא הוא מעביר את "נטל" ההצעה לצד השני. במקרה כזה, הופך הצד השני למציע, והמזמין נוטל לעצמו את החירות האם לקבל את אחת ההצעות, ואם כן איזו מהן.במודעה הצעה  להציע הצעות  לא קיימים הרכיבים של גמירות דעת ומסוימות  רכיבים אלו יתגבשו רק לאחר שהציבור יציע את עצמו ועל סמך פניות המציעים תוכל להתגבש הצעה .התנאי האלמנטרי ביותר עבור חוזה, כפי שמופיע בסעיף 1 לחוק החוזים  הוא קיומה של הצעה וקיומו של קיבול מצד מציע ההצעה.הצעה תחשב לכשרה כאשר היא מאופיינת בגמירוּת דעתו של המציע ובמסוימות. כאשר הצעה מאופיינת בשני אלו ניתן להניח כי המציע מתכוון לכונן יחסים חוזיים, ובהימצא מציע  שמוכן לקבל הצעתו הרי שנכרת חוזה. מסוימות היא פירוט של הנתונים החיוניים לעסקה שבהיעדרם לא ניתן להסיק כי אכן התכוון המציע לכונן יחסים חוזים. ההנחה היא שכאשר אדם נמנע מלציין פרטים שלא ניתן להשלימם בנקל הרי שאין הצעתו מסוימת דיו כדי להוות בסיס איתן להצעה. מכרז הוא הליך של פנייה לקבלת הצעות לביצוע מיזם מסוים עבור הפונה, רכישת נכס שהוא רוצה למכור, במסגרת הסכם שיחתם בין הצדדים. ברבים מהמקרים הפונה מוכיח הן את יכולתו לעמוד בתנאי המכרז באופן המיטבי והן מציע הצעת מחיר לשירותו במסגרת זו. בתגובה לפנייתו, מקבל מפרסם המכרז הצעות מתחרות ממציעים, שמעוניינים להתקשר עימו בביצוע החוזה.
כינוס נכסים הינו הליך שבמסגרתו מוסמך בעל תפקיד שנתמנה לכונס נכסים, לתפוס ולמכור נכס. בדרך כלל מדובר בדירת מגורים/ משרד  או בנכס מקרקעין כדוגמת מגרש  השייכים לחייב העומדים למימוש בדרך של כינוס נכסים. כינוס הנכסים יכול להיות במסגרת הליכי מימוש משכון או משכנתא, דהיינו מימוש שעבוד שרובץ על הנכס, או מימוש עיקול שהוטל על הנכס בשלב מוקדם יותר.כונס נכסים הינו בעל תפקיד שנתמנה ע"י רשות שיפוטית והוסמך לעשות פעולות שונות לתפיסה ומימוש של נכס. לרוב, כונס הנכסים שמתמנה הינו עורך הדין של הזוכה בתיק.על כונס הנכסים חלות חובות שונות, ביניהן חובות אמון וזהירות, והוא משמש למעשה כידו הארוכה של בית המשפט.דרישת הכתב הוראת סעיף 8 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, הקובעת כי "התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב"


מה בין קבוצת רכישה ? לקניית דירה/משרד- לדוח אפס


קבוצת רכישה היא קבוצת אנשים המתאגדת יחד על מנת לבנות מבנה מגורים או משרדים בדרך כלל , במטרה להוזיל עלויות .רכישת הקרקע הרוכשים פועלים לחתימה על  הסכם מכר של כלל חברי הקבוצה מול בעלי הקרקע. הרוכשים נרשמים כבעלי הערת אזהרה בקרקע. נבחר ועד לקבוצה שילווה אותה עד לתום תהליך הבנייה.
הקבוצה פועלת לקבלת היתר בנייה שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימוש במקרקעין.היתר הבנייה כולל מסמך עיקרי שבו תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה ואליו נספח תשריט "גרמושקה".הקבוצה פועלת לבחירת קבלן ובנק מלווה . מול הצעת הקבלן נבחן תמחור הפרויקט מול דוח 0 של שמאי מקרקעין מוסמך מטעם הבנק המלווה יחד עם הצעת הקבלן.דוח אפס הנו דוח כספי שעורך שמאי מקרקעין ובו הוא מתאר את מצבו של הנכס. הדוח מיועד לבנקים ולמוסדות אשראי על מנת לסייע בהערכת שווי הנכס האמור לשמש ביטחון למתן אשראי. הדוח מתאר מצב נכס מקרקעין מנקודת מבט כלכלית פיננסית. דוח אפס מוגש לבנק בהקשר להתקשרות עם יזמים לצורך בקשת ליווי פיננסי של הבנייה. הדוח ערוך במתכונת קבועה ומכיל את תחזית עלויות הבניה בצורה מפורטת ביותר. הדוח הנו הלכה  למעשה "תכנית עסקית" של פרויקט ומשמש ככלי לבחינת כדאיות השקעה וככלי לגיוס הון לפרויקט מגורים או משרדים בדרך כלל .הדו"ח כולל בתוכו הערכת שווי הקרקע, תחזית עלויות הקמת הפרויקט, אומדן שווי הנכס הבנוי, תחזית מכירות, תחזית זרם תקבולים, ניתוחי רגישות לשינויים בעלויות וממחירי המכירה וכדומה.מארגני הקבוצה מאגדים את הבנק המלווה יחד עם הקבלן המלווה בחוזה מחייב בו יינתנו ערבויות וביטחונות מלאים לכלל חברי הקבוצה לליווי בנקאי.
שלב הבניה בשלב זה הקבלן המלווה בונה על פי מפרט הבניה ותכניות הבניה את הדירות/ המשרדים של הרוכשים הפוטנציאלים.לפני כל נקודת תשלום לקבלן עובר שמאי מקרקעין מטעם הבנק המלווה על הנעשה בפועל ,רק לאחר אישור השמאי מטעם הבנק מועברים כספים מהבנק המלווה לקבלן המבצע, זאת כדי לשמור על כספי הדיירים וביטחונות הבנק.
 
 
יזמות עסקית/ זכיינות/שותפות/דרושים עו"ד צעירים/ותיקים


יזמות עסקית היא כל אותם הפעולות הדרושות להקמתו וניהולו של עסק חדש, או של תחום פעילות חדש בעסק קיים.זכיינות היא שיטה ניהולית, שיווקית ועסקית, שבה חברה מעניקה לזכיין  זכות, לתקופה כלשהיא, לשימוש בסימני מסחר ובשיטות עסקיות וזאת בתמורה לתשלומים אותם הזכיין מעביר למזכה.שותפות היא צורה של התאגדות משפטית, בין מספר בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר.
היום יותר מתמיד יש צורך לשקול היטב את כל אפשרויות הקריירה השונות המונחות בפני עורכי הדין, על מנת להגיע לבחירה המוצלחת ביותר המתאימה הן למאפייני השוק והמקצוע, והן לאופיו ומטרותיו הסובייקטיביות של עורך הדין .ריבוי התמחויות בהיבטים שונים בתחומי המשפט השונים מאפשרים למשרד לתת מענה שלם בפעולות מורכבות, המצריכות התייחסות משפטית משולבת ומתן מענה אינטגרטיבי שלם ומלא ללקוחות.למשרד דרושים  עו"ד  צעירים/ותיקים  לשותפות  בתחומי משפט מגוונים . ליצירת קשר shab10@zahav.net.il

חוק המתנה - דרישת הכתב- הקניית נכס שלא בתמורה


 חוק המתנה, התשכ"ח-1968 בא להסדיר את היחסים המשפטיים בין נותן המתנה לבין מקבלה .
 מתנה היא פעולה של הקניית נכס או התחייבות להקניית נכס שאדם מקנה לאחר.
סעיף 1 קובע כי מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה , וכי דבר המתנה יכול שיהיה מקרקעין, מיטלטלין או זכויות, וכן כי מתנה יכול שתהא בויתורו של הנותן על זכות כלפי המקבל או במחילתו של הנותן על חיוב המקבל כלפיו.
סעיף 2 קובע כי מתנה נגמרת בהקניית דבר המתנה על ידי הנותן למקבל תוך הסכמה ביניהם שהדבר ניתן במתנה, ואילו כאשר "דבר המתנה" היא זכות בעלות במקרקעין, הרי דרך הקנייתה מוסדרת בחוק המקרקעין, ועל כן היא טעונה רישום, ועסקה שלא נגמרת ברישום רואים בה כהתחייבות לעשות עסקה .
סעיף 3 קובע את חזקת ההסכמה. בשל חזקת ההסכמה, הנותן רשאי לחזור בו מן המתנה רק בטרם השלמתה מתנה מושלמת היא רק מתנה מקוימת. מרגע זה אין הנותן או המקבל רשאים לחזור בהם.
סעיף 4 קובע מתנה יכול שתהיה על תנאי ויכול שתחייב את המקבל לעשות מעשה בדבר-המתנה או להימנע מלעשותו; נותן המתנה רשאי לדרוש מהמקבל את מילוי החיוב, ורשאי לדרוש זאת מי שהחיוב הוא לזכותו, ואם היה בדבר עניין לציבור - היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.
סעיף 5 דן ביכולתו של נותן מתנה לסגת מהתחייבותו לתת המתנה ומצוין בסעיף 5 (ב) לחוק המתנה כי "כל עוד מקבל המתנה לא שינה מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור מימנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו" סעיף 5 (א) לחוק המתנה.
סעיף 5 (ב) לחוק המתנה יש לקרוא ביחד עם סעיף 5 (ג) שקובע כדלקמן : "רשאי הנותן לחזור בו מהתחייבותו אם הייתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן."
סעיף 6 קובע בעלות בדבר-המתנה עוברת למקבל במסירת הדבר לידו, או במסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבלו, ואם היה הדבר ברשות המקבל - בהודעת הנותן למקבל על המתנה; והכל כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון.
ביטול סעיף 7       הספר השביעי של המג'לה - בטל.
סעיף 8   תחילתו של חוק זה ביום ט' בתשרי תשכ"ט (1 באוקטובר 1968); על מתנה, ועל התחייבות לתת מתנה, שנעשו לפני תחילת חוק זה יוסיף לחול הדין הקודם.
סיכומם של דברים הצדדים לעסקה, היינו, נותן המתנה ומקבלה,  ההסכמה בין נותן המתנה ומקבלה,  הקניית נכס או התחייבות להקנות המתנה עוד בחיי הנותן ,הקניית נכס ללא תמורה. דרישת הכתב במקרה של התחייבות לתת מתנה. נתינת המתנה נגמרת בהקניית דבר המתנה על-ידי הנותן למקבל תוך הסכמה בין הנותן למקבל כי הדבר ניתן במתנה. 
 
 תביעה אזרחית נגררת לפלילים

תביעה אזרחית נגררת היא תביעה לפיצוי כספי של נפגע עבירה בעקבות הרשעה בהליך הפלילי. סכום הפיצוי לתביעה אינו מוגבל וייקבע לפי גובה הנזק.לוחות זמנים את התביעה הנגררת יש להגיש תוך 90 יום מרגע שפסק הדין בהליך הפלילי הפך חלוט (בלתי ניתן לערעור).יתרונות היתרון העיקרי בהגשת תביעה במסלול זה הוא שלא יהיה צורך בהוכחת עצם ביצוע מעשה העבירה ואחריות הפוגע לביצועה, כיוון שהדבר נקבע כבר בהליך הפלילי.סמכות התביעה הנגררת נדונה בפני אותו בית משפט שדן בתיק בהליך הפלילי ומכיר את העובדות. בצורה כזו, על התובע נותר להוכיח רק את הנזק שנגרם ואת אחריות הפוגע לנזק זה. בהתאם לכך, יפסוק בית המשפט את גובה הפיצוי.רף הוכחה על מנת להרשיע אדם בפסק דין פלילי, נדרשת הוכחה מעבר לכל ספק סביר. בתביעה אזרחית, לעומת זאת, רף ההוכחה נמוך יותר .התיישנות תביעות אזרחיות יכולות להיות מוגשות עד שבע שנים ממועד ביצוע העבירה. במקרים בהם מדובר בתביעה מכוח סעיף 77 לחוק בתי המשפט, שהינה תביעה נגררת לפלילים, יש להגיש את התובענה בתוך 90 יום ממועד קבלת פסק הדין החלוט. פסק דין חלוט משמעו פסק דין שלא ניתן עוד לערער עליו .פסק דין חלוט ברגע שפסק הדין בהליך הפלילי הפך חלוט, יש להגיש את התביעה האזרחית הנגררת לאותו בית משפט ולאותו שופט או הרכב שופטים שדן בהליך הפלילי.אישור התובענה בית המשפט אליו הוגשה התביעה צריך לאשר שהתביעה תידון כתביעה אזרחית נגררת לפלילים.לאחר שאישר בית המשפט את התביעה, יתחיל לדון בתהליך הוכחת הנזק כיוון שאחריות הפוגע לביצוע העבירה כבר נקבעה.תקנות סד"א סדרי הדין בתביעה אזרחית נגררת, זהים לסדרי הדין בתביעה אזרחית רגילה מבחינת הדרך בה מוכיחים את הנזק.פיצוי לתובע יכול שיהיה מורכב הן מפיצוי על הנזק הכספי שנגרם לו, כגון הוצאות על טיפולים, הפסד השתכרות או השבת כספים שנלקחו ע"י העבריין, והן מנזק שאינו ממוני: כאב וסבל, אבדן הנאות חיים ועוד, אשר לרוב נפסק בהתאם להערכת בית המשפט, על סמך עובדות המקרה. ככל שהנזק שנגרם לתובע הינו גדול יותר – כך יגדל גם סכום הפיצויפיצוי באם נפסק פיצוי בהליך האזרחי והנתבע לא עמד בהוראות פסק הדין, ניתן לפנות להוצאה לפועל לשם גביית החוב. לפירוט הליך גביית פיצוי שנפסק בהליך אזרחי .ערעור  על פסק דין שניתן בתביעה אזרחית נגררת ניתן לערער בזכות מבלי לבקש רשות לערכאה הגבוהה מזו שנתנה את פסק הדין. את הערעור ניתן להגיש תוך 45 מיום מתן פסק הדין.

 

דיני חוזים

זכויות יוצרים

משפט אזרחי

סמכות מקומית
סמכות עניינית

פקטה סונט סרוונדה
                                                     אין להסתמך על האמור לעיל כייעוץ משפטי

תחומי משפט >