דיני נזיקין 
פלוני נפגע בתאונה ועמד להגיש  תביעה נגד חברת הביטוח ,נשאלת השאלה מה דינו של נפגע בידי אדם שהפוגע גרם לו נכות ידועה והוא לאחר מכן חזר ונפגע פגיעה בידי שמים שהייתה עשויה אילו בריא ושלם היה - לגרום אחריה אותה מידת נכות ממש -לעניין כתב קבלה וסילוק - קבלת תביעה או דחייתה
כתב קבלה וסילוק הנו מסמך עליו חותם תובע במסגרת הסכם פשרה בו הוא מתחייב, כי עם קבלת סכום פיצויים על פי הסכם הפשרה, אין ולא יהיו לו תביעות אחרות או נוספות או כל תלונה אחרת נגד הנתבע ו/או מי מטעמו בגין האירועים נשוא תביעתו . החתימה על גבי טופס השחרור והקבלה חייבת להיעשות בפני עורך דין המאמת את חתימתם של החותמים.
כתב הקבלה וסילוק מטרתו להבטיח כי עם תשלום סכום הפשרה יסולקו כל המחלוקות הנוגעות לתביעה והנתבע ו/או מי מטעמו לא יחששו מהגשת תביעות נוספות בגין אותם אירועים אשר לגביהם שילמו פיצויים. נדגיש, כי חתימה על כתב קבלה וסילוק אינה מונעת הגשת תביעה נגד אותו נתבע בגין עילה אחרת שאינה נובעת או קשורה לעילה בגינה שולמו הפיצויים. בכל מקרה.
כתב קבלה וסילוק הינו תנאי להשלמת הליכי פשרה ולתשלום פיצויים במסגרת פשרה ואינו קיים כאשר התביעה מנוהלת וניתן פסק דין המקבל את התביעה ומחייב את הנתבע בתשלום פיצויים.
כשנפגע אדם כתוצאה מרשלנותו של מזיק, והוא נפגע שוב לאחר מכן ולפני מתן פסק-דין בפגיעה שנייה, שאינה תוצאת הפגיעה הראשונה, כי אז אין המזיק חייב לשאת בנזקים, שנגרמו כתוצאה מהפגיעה השנייה.
בפסק דין שניתן- בית המשפט דחה את תביעתם של שאיריו של המנוח וקבע כי מצבו של אדם שנפטר בטרם הושלמה בדיקת הפגיעה שהגיש אינו אמור להיות טוב יותר מאשר מצבו של אדם שתביעתו נבדקה על ידי המדינה ונדחתה. השופטים קבעו שמאחר ומדובר בתביעה שנדחתה, ואין מדובר במנוח שזכותו נתגבשה לכדי חוב בטרם פטירתו, לא זכאים שאיריו לגמלה.


 פלוני נפגע בתאונה ועמד להגיש  תביעה נגד חברת הביטוח ,נשאלת השאלה מה דינו של נפגע בידי אדם שהפוגע גרם לו נכות ידועה והוא לאחר מכן חזר ונפגע פגיעה בידי שמים שהייתה עשויה אילו בריא ושלם היה - לגרום אחריה אותה מידת נכות ממש -לעניין כתב קבלה וסילוק - קבלת תביעה או דחייתה
כתב קבלה וסילוק הנו מסמך עליו חותם תובע במסגרת הסכם פשרה בו הוא מתחייב, כי עם קבלת סכום פיצויים על פי הסכם הפשרה, אין ולא יהיו לו תביעות אחרות או נוספות או כל תלונה אחרת נגד הנתבע ו/או מי מטעמו בגין האירועים נשוא תביעתו . החתימה על גבי טופס השחרור והקבלה חייבת להיעשות בפני עורך דין המאמת את חתימתם של החותמים.
כתב הקבלה וסילוק מטרתו להבטיח כי עם תשלום סכום הפשרה יסולקו כל המחלוקות הנוגעות לתביעה והנתבע ו/או מי מטעמו לא יחששו מהגשת תביעות נוספות בגין אותם אירועים אשר לגביהם שילמו פיצויים. נדגיש, כי חתימה על כתב קבלה וסילוק אינה מונעת הגשת תביעה נגד אותו נתבע בגין עילה אחרת שאינה נובעת או קשורה לעילה בגינה שולמו הפיצויים. בכל מקרה.
כתב קבלה וסילוק הינו תנאי להשלמת הליכי פשרה ולתשלום פיצויים במסגרת פשרה ואינו קיים כאשר התביעה מנוהלת וניתן פסק דין המקבל את התביעה ומחייב את הנתבע בתשלום פיצויים.
כשנפגע אדם כתוצאה מרשלנותו של מזיק, והוא נפגע שוב לאחר מכן ולפני מתן פסק-דין בפגיעה שנייה, שאינה תוצאת הפגיעה הראשונה, כי אז אין המזיק חייב לשאת בנזקים, שנגרמו כתוצאה מהפגיעה השנייה.
בפסק דין שניתן- בית המשפט דחה את תביעתם של שאיריו של המנוח וקבע כי מצבו של אדם שנפטר בטרם הושלמה בדיקת הפגיעה שהגיש אינו אמור להיות טוב יותר מאשר מצבו של אדם שתביעתו נבדקה על ידי המדינה ונדחתה. השופטים קבעו שמאחר ומדובר בתביעה שנדחתה, ואין מדובר במנוח שזכותו נתגבשה לכדי חוב בטרם פטירתו, לא זכאים שאיריו לגמלה.
 
 

תביעות נגד משרד הביטחון קצין התגמולים

 

תביעות אלו נחלקות לתביעות בגין חבלה ובגין מחלה מוגשות על ידי ,נפגעים, אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו או חלו בזמן שירותים הצבאי , חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] .

קיימות גם תביעות להכרת זכויות בני משפחה לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה המוגשות ליחידה להכרה וקביעת זכאות אגף משפחות והנצחה , חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950.

התביעות מוגשת בגין מחלה או חבלה, מי שזכאים להגיש תביעה למשרד הביטחון הנם חיילים בשרות חובה שיכולים להגיש את התביעה בסיום שירות חובה. לחילופין ניתן יהיה במהלך התקופה בה החייל משוחרר זמנית מהצבא בפרופיל עשרים וארבע .קצין התגמולים רשאי יהיה להאריך את המועד להגשת התביעה מעבר לשלוש שנים כאשר מדובר בחבלה רשומה הכוונה לראיות, עדויות ו/או למסמכים רפואיים מתקופת הופעת המחלה ו/או קרות הפציעה אשר יש בהם בכדי לשפוך אור על מועד התפרצות המחלה ו/או החמרתה, או במקרים שמדובר בפציעה על מועד ונסיבות האירוע שגרם לפציעה.

קצינים ונגדים בשרות קבע, ובשרות מילואים,  אנשי משטרת ישראל שוטרים, וסוהרים ,כולל מג"ב ומשמר אזרחי, אנשי שירות בתי הסוהר , אנשי שב"כ מוסד , עובדי משרד ראש הממשלה , ואנשי משמר הכנסת. בשגרירויות בחו"ל , עובדי הסגל הדיפלומטי של מדינת ישראל ,לגבי פציעה כתוצאה מפעולות איבה, אנשי כיתת הכוננות ביישובי קו התפר ובשטחי יהודה, שומרון ועזה להגיש את תביעתם נגד קצין התגמולים ומשרד הביטחון בכל עת במהלך שירותם התביעות מטופלות על ידי קצין התגמולים , אשר מתוקף סמכותו בוחן את התביעות  ומחליט בהם.

התביעה נגד משרד הביטחון לקצין התגמולים כוללת מכתב פנייה להכרת זכות נכות כולל תיאור חבלה ותצהיר בשבועה מפורט חתום על ידי עורך דין בנושא נסיבות הפציעה לחילופין במקרה של מחלה טופס תביעה , בקשה לקבלת זכות נכות עקב מחלה. אם יש בידי התובע דו"ח פציעה שגרם למחלה עליו לצרפו לתביעה וזאת יחד עם חומר רפואי אשר מעיד על מה שקרה לתובע בשרות.

המסמכים בנוסף למסמכים רפואיים כוללים צילום תעודת זהות כתב ויתור סודיות דוח פציעה  ו/או אישור עובדתי מהיחידה נסיבות הפציעה, דוח קצין בודק במידה ונעשה. במידה ואין בידי התובע דו"ח פציעה עליו להגיש לקצין התגמולים תצהיר אשר יפרט את נסיבות הפציעה  העובדות אשר גרמו לנכות ממנה הוא סובל התובע. ביחד עם התצהיר זה יש צורך להוסיף תצהיר עדים מפקדים אשר יעידו או יאשרו את טענותיו העובדתיות של התובע , בגינן מוגשת התביעה נגד משרד הביטחון.במידה והתביעה מוגשת על ידי עורך דין יש לצרף ייפוי כוח.לאחר בחינת החומר על ידי קצין התגמולים בתביעתו של התובע תאפשר לו להיות מוזמן ולהתייצב בפני ועדה רפואית לקביעת דרגת נכותו.

במידה וקצין התגמולים משתכנע כי המחלה פרצה בזמן השירות ועקב תנאי השרות וקיים  קשר סיבתי/עובדתי בין השירות לבין התפרצות המחלה והם שגרמו להופעת המחלה או להתפרצותה התובע יופנה לוועדות רפואיות לבחינת שיעור נכותו.

תובע הרואה עצמו נפגע מהחלטה של קצין התגמולים, רשאי לערער עליה בפני ועדת ערר בשבתה כבית משפט שלום תוך שלושים יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה על החלטת קצין התגמולים. על החלטתה של ועדת הערר ניתן לערער, בסוגיה משפטית בלבד תוך 45 יום, בפני בית המשפט המחוזי ואילו פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערעור, לאחר קבלת רשות, בפני בית המשפט העליון.

תובע אשר תביעתו למשרד הביטחון נדחתה בין על יד החלטת קצין התגמולים ובין במסגרת החלטת בית המשפט יכול לבחור בין שתי חלופות. האחת  הגשת בקשה לעיון נוסף ולראייה חדשה. השנייה  פנייה למוסד לביטוח לאומי.

תובע אשר בחר לפנות לביטוח הלאומי ולקבל תגמולים לפי חוק הביטוח בלאומי רשאי לעשות כן בכל עת אך בשים לב לכך שבתום שלוש שנים מיום שהתובע הגיש את תביעתו לביטוח הלאומי הוא לא יהיה זכאי יותר לפנות למשרד הביטחון.

כל נכה יקבל על חשבון המדינה, בתנאים שייקבעו בתקנות, טיפול במחלה שחלה בה או בחבלה שנחבל או במחלה שהחמירה בתקופת שירותו עקב שירותו בכל עת שיתגלה צורך בטיפול כאמור על נכה שדרגת נכותו פחותה מ- 10% וכן על נכה שזכאי למענק לפי חוק זה יחול חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994 (בסעיף זה – חוק ביטוח בריאות ממלכתי), והטיפול הרפואי יינתן לו באמצעות קופות חולים.

 
 

 צדק מחלק בדיני הנזיקין
דיני נזיקין
אשם תורם כהגנה יחסית
הגנת תום הלב בלשון הרע
המחאת תביעה בנזיקין
התיישנות בנזיקין
התרשלות
חובת הזהירות
כליאת שווא
דיני לשון הרע
מחדלים בנזיקין
משטרי אחריות בדיני נזיקין
משתמש:Wikiefrat
נזק בלתי ממוני טהור
נזק שאינו ניתן לחלוקה
ניתוח פמיניסטי של דיני הנזיקין
פגיעה באוטונומיה
פגמי ייצור והעדר אזהרות
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
פקודת הנזיקין
ריבוי מעוולים
ריחוק הנזק
תשלום עיתי ותשלום חד פעמי


 

תחומי משפט >